Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt nam (18/11/1930-18/11/2022)

Ngày 23/12/2022 16:50:01

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Công sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua lịch sử vẻ vang 92 năm qua. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bọn thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào

 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Công sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua lịch sử vẻ vang 92 năm qua. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bọn thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kế tục truyền thống của Hội phản đế đồng minh (1930-1936) và Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939), Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ( nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang đó là: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, nhân dân trong cả nước.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu: “Dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995 nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới, có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, cuộc vận động đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt, góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng để đưa đất nước sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải ra sức làm tròn nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, trong sạch, vững mạnh, tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Có thể khẳng định từ khi có Đảng là có Mặt trận. Ngay sau khi nhân dân ta giành được chính quyền, Mặt trận đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Tuy vai trò, vị trí, chức năng và phương thức hoạt động của từng bộ phận trong hệ thống chính trị có khác nhau nhưng đều thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm một mục đích chung là: Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.

Cùng với quá trình phát triển của cả nước, MTTQ Việt Nam xã Định Công đã không ngừng được củng cố, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, kéo dài, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân.  Trước tình hình đó cùng với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, MTTQ đã tích cực tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác mọi tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, ổn định cuộc sống.

Phát huy quyền dân chủ của nhân dân, Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. MTTQ Việt Nam xã Định Công đã triển khai thực hiện tốt 5 chương trình hành động đề ra, trong đó việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, đoàn kết xây dựng thôn, xóm phát triển về mọi mặt. Huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đến nay xã luôn giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, đã có thôn Cẩm Trướng 2 đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu cấp huyện, đang phấn đấu để đạt tiêu chí Thôn kiểu mẫu cấp tỉnh. Các thôn còn lại đang thi đua xây dựng Thôn kiểu mẫu. Địa phương đã và đang triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới.

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào yêu nước ở địa phương. Trong những năm qua phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng với những hoạt động hỗ trợ người nghèo, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã vận động được trên 150 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 26 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với giá trị gần 90 triệu đồng, hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo nuôi bê sinh kế, hộ nghèo  khó khăn đột xuất nhân dịp ngày đại đoàn kết toàn dân, nhân dịp tết cổ truyền với tổng số tiền 55 triệu đồng.  Phối hợp với hội liên hiệp Phụ nữ vận động xây dựng, sữa chữa được 09  căn nhà cho hội viên Phụ nữ nghèo, đối tượng chính sách khó khăn với giá trị trên 230 triệu đồng. Vận động nhân dân tham gia đóng góp quỹ “đền ơn đáp nghĩa” góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm sóc người có công với nước có cuộc sống ổn định…

Cùng với sự hỗ trợ của MTTQ tỉnh Thanh Hóa, MTTQ huyện Yên Định, MTTQ xã Định Công đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên, cùng với địa phương triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả  Kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh hóa về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo sinh sống trên sông, ổn định cuộc sống, Đến hết tháng 10/2022 đẫ vận động 23 hộ xây dựng và hoàn thành nhà ở, phối hợp giải ngân hỗ trợ cho các hộ với số tiền gần 800 triệu đồng.

Đặc biệt từ khi đại dịch Covidd – 19 bùng phát, trong ba năm qua ( từ năm 2019 – 2022) cuộc vận động toàn dân tham gia công tác phòng chống dịch Co vid – 19 đã vận động được gần 150 triệu đồng, thể hiện sự ủng hộ của từng hộ gia đình, mỗi cá nhân trên địa bàn xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bằng những hành động thiết thực. Cùng chung tay, góp sức bằng cả vật chất và tinh thần cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Định Công nói riêng và cả nước nói chung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch COVID-19 thành công.

Đối với việc tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết” ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm có được sự thống nhất, trở thành phong trào chung ở các địa phương trong cả nước, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT- MTTW về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp 18/11 hàng năm”.

Mục đích của việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tổng kết 01 năm việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” …, kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc. Đây cũng là dịp để Mặt trận, nhất là tổ chức Mặt trận cấp cơ sở có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với chính quyền, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở triển khai và  thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm  bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công băng, văn minh.

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường trực UBMTTQ huyện Yên Định về tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/2022. Được sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Định Công đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” và tổ chức ngày hội Đại đoàn kết 18/11/2022 đến các Ban công tác Mặt trận khu dân cư để các khu dân cư tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 92 năm truyền thống của MTTQ Việt Nam.

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức ở các khu dân cư trên địa bàn toàn xã, qua đó động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng, tham gia tích cực  vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các danh hiệu kiểu mẫu trên địa bàn các thôn.

Thông qua ngày hội để tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 –  2024, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đặc biệt là tháng hành động vì người nghèo năm 2022. Ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động và quyên góp đến hộ gia đình, các cá nhân, nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng, tham gia ủng hộ Ngày vì người nghèo. Tổ chức các hoạt động cộng đồng của khu dân cư, tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi và thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân ở khu dân cư.

Thưa quý vị, thưa các bạn.

Trong những năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, địa phương chúng ta, đặc biệt là cộng đồng các khu dân cư đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, đã huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực để tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, ở các khu dân cư đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động mà Đại hội đại biểu MTTQ xã Định Công nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra. Trong những năm tới công tác MTTQ cần thực hiện tốt 5 chương trình hành động đó là.

Một là: Tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp

Hai là: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương theo nghị quyết của Đảng bộ, HĐND và các chương trình của UBND xã.

Ba là: Phát huy dân chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Bốn là: Tăng cường, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Năm là: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, Hệ thống tổ chức Mặt trận của địa phương kịp thời được kiện toàn về tổ chức bộ máy, quan tâm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay để tập trung thực hiện với những chỉ tiêu trọng tâm đó là:

+ Hàng năm 100% khu dân cư tổ chức có hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam hàng năm tổ chức ít nhất một buổi đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với MTTQ và các Đoàn thể.

+ Phối hợp vận động xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, Khu dân cư kiểu mẫu, gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, tham gia động viên nhân dân thu các quỹ của địa phương đạt chỉ tiêu theo nghị quyết của cấp ủy Đảng và Chính quyền đề ra.

+ Tiếp thực thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, cuộc vận động “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận khác do các cấp phát động.

+ Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ chủ trì giám sát từ 15 đến 20 cuộc giám sát đối với các đơn vị, các ngành. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát theo quyết định 217,218 của Bộ chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, chủ động phối hợp tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đối thoại với nhân dân theo Quy định.

+ Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ xã đến các Thôn đủ số lượng quy định, đảm bảo các tiêu chí. Phấn đấu hàng năm, có 80% tổ chức Mặt trận Thôn đạt tiên tiến trở lên, không có tổ chức Mặt trận thôn xếp loại yếu kém.

+ Học tập quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính Trị về “ Xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11/1930 – 18/11/2022, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai Cuộc vận động. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam lần thứ  IX nhiệm kỳ 2019 -2024, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

                                                            Thực hiện: MTTQ xã Định Công

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt nam (18/11/1930-18/11/2022)

Đăng lúc: 23/12/2022 16:50:01 (GMT+7)

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Công sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua lịch sử vẻ vang 92 năm qua. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bọn thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào

 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Công sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua lịch sử vẻ vang 92 năm qua. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bọn thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kế tục truyền thống của Hội phản đế đồng minh (1930-1936) và Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939), Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ( nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang đó là: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, nhân dân trong cả nước.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu: “Dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995 nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới, có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, cuộc vận động đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt, góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng để đưa đất nước sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải ra sức làm tròn nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, trong sạch, vững mạnh, tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Có thể khẳng định từ khi có Đảng là có Mặt trận. Ngay sau khi nhân dân ta giành được chính quyền, Mặt trận đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Tuy vai trò, vị trí, chức năng và phương thức hoạt động của từng bộ phận trong hệ thống chính trị có khác nhau nhưng đều thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm một mục đích chung là: Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.

Cùng với quá trình phát triển của cả nước, MTTQ Việt Nam xã Định Công đã không ngừng được củng cố, vai trò của Mặt trận ngày càng phát huy, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, kéo dài, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân.  Trước tình hình đó cùng với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, MTTQ đã tích cực tập hợp các nguồn lực hỗ trợ, vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác mọi tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, ổn định cuộc sống.

Phát huy quyền dân chủ của nhân dân, Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. MTTQ Việt Nam xã Định Công đã triển khai thực hiện tốt 5 chương trình hành động đề ra, trong đó việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư, đoàn kết xây dựng thôn, xóm phát triển về mọi mặt. Huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đến nay xã luôn giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, đã có thôn Cẩm Trướng 2 đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu cấp huyện, đang phấn đấu để đạt tiêu chí Thôn kiểu mẫu cấp tỉnh. Các thôn còn lại đang thi đua xây dựng Thôn kiểu mẫu. Địa phương đã và đang triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới.

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào yêu nước ở địa phương. Trong những năm qua phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng với những hoạt động hỗ trợ người nghèo, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã vận động được trên 150 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 26 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với giá trị gần 90 triệu đồng, hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo nuôi bê sinh kế, hộ nghèo  khó khăn đột xuất nhân dịp ngày đại đoàn kết toàn dân, nhân dịp tết cổ truyền với tổng số tiền 55 triệu đồng.  Phối hợp với hội liên hiệp Phụ nữ vận động xây dựng, sữa chữa được 09  căn nhà cho hội viên Phụ nữ nghèo, đối tượng chính sách khó khăn với giá trị trên 230 triệu đồng. Vận động nhân dân tham gia đóng góp quỹ “đền ơn đáp nghĩa” góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm sóc người có công với nước có cuộc sống ổn định…

Cùng với sự hỗ trợ của MTTQ tỉnh Thanh Hóa, MTTQ huyện Yên Định, MTTQ xã Định Công đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên, cùng với địa phương triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả  Kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh hóa về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo sinh sống trên sông, ổn định cuộc sống, Đến hết tháng 10/2022 đẫ vận động 23 hộ xây dựng và hoàn thành nhà ở, phối hợp giải ngân hỗ trợ cho các hộ với số tiền gần 800 triệu đồng.

Đặc biệt từ khi đại dịch Covidd – 19 bùng phát, trong ba năm qua ( từ năm 2019 – 2022) cuộc vận động toàn dân tham gia công tác phòng chống dịch Co vid – 19 đã vận động được gần 150 triệu đồng, thể hiện sự ủng hộ của từng hộ gia đình, mỗi cá nhân trên địa bàn xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bằng những hành động thiết thực. Cùng chung tay, góp sức bằng cả vật chất và tinh thần cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Định Công nói riêng và cả nước nói chung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch COVID-19 thành công.

Đối với việc tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết” ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm có được sự thống nhất, trở thành phong trào chung ở các địa phương trong cả nước, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT- MTTW về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp 18/11 hàng năm”.

Mục đích của việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tổng kết 01 năm việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” …, kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc. Đây cũng là dịp để Mặt trận, nhất là tổ chức Mặt trận cấp cơ sở có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với chính quyền, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở triển khai và  thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm  bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công băng, văn minh.

Kính thưa toàn thể nhân dân !

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường trực UBMTTQ huyện Yên Định về tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/2022. Được sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Định Công đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” và tổ chức ngày hội Đại đoàn kết 18/11/2022 đến các Ban công tác Mặt trận khu dân cư để các khu dân cư tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 92 năm truyền thống của MTTQ Việt Nam.

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức ở các khu dân cư trên địa bàn toàn xã, qua đó động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng, tham gia tích cực  vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các danh hiệu kiểu mẫu trên địa bàn các thôn.

Thông qua ngày hội để tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 –  2024, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đặc biệt là tháng hành động vì người nghèo năm 2022. Ban công tác mặt trận phối hợp với trưởng thôn, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động và quyên góp đến hộ gia đình, các cá nhân, nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng, tham gia ủng hộ Ngày vì người nghèo. Tổ chức các hoạt động cộng đồng của khu dân cư, tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi và thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân ở khu dân cư.

Thưa quý vị, thưa các bạn.

Trong những năm qua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, địa phương chúng ta, đặc biệt là cộng đồng các khu dân cư đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, đã huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên để khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực để tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, ở các khu dân cư đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động mà Đại hội đại biểu MTTQ xã Định Công nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra. Trong những năm tới công tác MTTQ cần thực hiện tốt 5 chương trình hành động đó là.

Một là: Tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp

Hai là: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương theo nghị quyết của Đảng bộ, HĐND và các chương trình của UBND xã.

Ba là: Phát huy dân chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Bốn là: Tăng cường, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Năm là: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, Hệ thống tổ chức Mặt trận của địa phương kịp thời được kiện toàn về tổ chức bộ máy, quan tâm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay để tập trung thực hiện với những chỉ tiêu trọng tâm đó là:

+ Hàng năm 100% khu dân cư tổ chức có hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam hàng năm tổ chức ít nhất một buổi đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với MTTQ và các Đoàn thể.

+ Phối hợp vận động xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, Khu dân cư kiểu mẫu, gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, tham gia động viên nhân dân thu các quỹ của địa phương đạt chỉ tiêu theo nghị quyết của cấp ủy Đảng và Chính quyền đề ra.

+ Tiếp thực thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, cuộc vận động “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận khác do các cấp phát động.

+ Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ chủ trì giám sát từ 15 đến 20 cuộc giám sát đối với các đơn vị, các ngành. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát theo quyết định 217,218 của Bộ chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, chủ động phối hợp tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đối thoại với nhân dân theo Quy định.

+ Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ xã đến các Thôn đủ số lượng quy định, đảm bảo các tiêu chí. Phấn đấu hàng năm, có 80% tổ chức Mặt trận Thôn đạt tiên tiến trở lên, không có tổ chức Mặt trận thôn xếp loại yếu kém.

+ Học tập quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính Trị về “ Xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11/1930 – 18/11/2022, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai Cuộc vận động. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam lần thứ  IX nhiệm kỳ 2019 -2024, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

                                                            Thực hiện: MTTQ xã Định Công

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC