Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông của địa phương năm 2022-2023

Ngày 07/10/2022 00:00:00

Để phục vụ cho công tác sản xuất vụ đông của nhân dân đảm bảo trong khung thời vụ.

 

Để phục vụ cho công tác sản xuất vụ đông của nhân dân đảm bảo trong khung thời vụ. Hiện nay HTXDVNN đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã tập trung đổ nước và dẫn nước đến các vùng quy hoạch có điều kiện thuận lợi để sản xuất vụ đông ở các thôn. UBND xã đề nghị các hộ gia đình có diện tích sản xuất vụ đông ở các khu vực, huy ®éng tèi ®a ph­¬ng tiÖn, nh©n lùc gi¶i phãng ®Êt kÞp thêi, khẩn trương tập trung gieo chỉa cây ngô, cây đậu tương trên đất 2 lúa từ ngày hôm nay đến ngày 05/10/2022, víi ph­¬ng ch©m “Lóa gÆt ®Õn ®©u, gieo trång c©y vô ®«ng ®Õn ®ã, trång cµng sím n¨ng xuÊt cµng cao”. Sau thêi gian trªn tiÕp tôc trång c©y khoai t©y vµ c¸c lo¹i rau mÇu kh¸c trong th¸ng 10 ®Õn trung tuÇn th¸ng 11.

Nhằm khuyến khích nhân dân gieo chỉa cây ngô trên đất 2 lúa, ngoài chính sách hỗ trợ của UBND huyện cho các hộ 50.000đ/1 sào bằng tiền mặt, UBND xã tiếp tục kích cầu 150.000đ/sào cho các hộ gia đình trong xã tham gia sản xuất vụ đông bằng gieo chỉa cây ngô trên đất 2 lúa để hỗ trợ các hộ mua giống phục vụ sản xuất.

Đối với các hộ không có điều kiện để sản xuất nên cho các hộ có điều kiện, các tổ chức có nhu cầu mượn đất tham gia sản xuất, mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ.

Để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ đông n¨m 2022-2023, phÊn ®Êu ®¹t chØ tiªu diÖn tÝch ®Ò ra, cÊp ñy c¸c chi bé, thµnh viªn Ban chØ ®¹o ®­îc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch chØ ®¹o s¶n xuÊt vô ®«ng ë c¸c th«n, cÇn t¨ng c­êng b¸m s¸t tiÕn ®é gieo trång vô ®«ng cña nh©n d©n c¸c ®¬n vÞ, tõ ®ã tËp trung chØ ®¹o, tuyªn truyÒn vËn ®éng ®Õn tõng hé gia ®×nh, trong ®ã c¸n bé, ®¶ng viªn cÇn g­¬ng mÉu ®i ®Çu trong phong trµo s¶n xuÊt vô ®«ng, tÝch cùc tham gia gieo trång ng«, ®Ëu t­¬ng vµ c¸c lo¹i rau, cñ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao trªn c¸c vïng s¶n xuÊt ®· quy ho¹ch.

MTTQ, c¸c ngµnh ®oµn thÓ t¨ng c­êng phèi hîp víi UBND trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng ®Ó héi viªn, ®oµn viªn cña tæ chøc m×nh tÝch cùc tham gia s¶n xuÊt vô ®«ng trong khung thêi vô. LÊy kÕt qu¶ s¶n xuÊt vô ®«ng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸, b×nh xÐt kÕt qu¶ thi ®ua, khen th­ëng cña c¸c ngµnh, c¸c th«n, hé gia ®×nh trong n¨m 2022.

    HTXDVNN phèi hîp víi C«ng ty TNHH Mét thµnh viªn thñy lîi Nam S«ng M· phôc vô n­íc t­íi, ®iÒu tiÕt n­íc phï hîp cho c¸c vïng, ®¶m b¶o t­íi tiªu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh©n d©n s¶n xuÊt vô ®«ng, ®Æc biÖt lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ hoa mÇu cho diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång vô ®«ng sau gieo chØa.

Tin t­ưởng r»ng, víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña cÊp ñy c¸c chi bé, Ban chØ ®¹o s¶n xuÊt vô ®«ng cña x·, sù vµo cuéc cña c¸c ngµnh ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, ®Æc biÖt ph¸t huy tinh thÇn cÇn cï chÞu khã, næ lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ nh©n d©n, tiÕn ®é gieo trång vô ®«ng cña ®Þa ph­ư¬ng chóng ta sÏ cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc gãp phÇn hoµn thµnh chØ tiªu diÖn tÝch gieo trång trong thêi gian tíi.

 

                                                                           Thực hiện: Thu Hiền

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông của địa phương năm 2022-2023

Đăng lúc: 07/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

Để phục vụ cho công tác sản xuất vụ đông của nhân dân đảm bảo trong khung thời vụ.

 

Để phục vụ cho công tác sản xuất vụ đông của nhân dân đảm bảo trong khung thời vụ. Hiện nay HTXDVNN đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã tập trung đổ nước và dẫn nước đến các vùng quy hoạch có điều kiện thuận lợi để sản xuất vụ đông ở các thôn. UBND xã đề nghị các hộ gia đình có diện tích sản xuất vụ đông ở các khu vực, huy ®éng tèi ®a ph­¬ng tiÖn, nh©n lùc gi¶i phãng ®Êt kÞp thêi, khẩn trương tập trung gieo chỉa cây ngô, cây đậu tương trên đất 2 lúa từ ngày hôm nay đến ngày 05/10/2022, víi ph­¬ng ch©m “Lóa gÆt ®Õn ®©u, gieo trång c©y vô ®«ng ®Õn ®ã, trång cµng sím n¨ng xuÊt cµng cao”. Sau thêi gian trªn tiÕp tôc trång c©y khoai t©y vµ c¸c lo¹i rau mÇu kh¸c trong th¸ng 10 ®Õn trung tuÇn th¸ng 11.

Nhằm khuyến khích nhân dân gieo chỉa cây ngô trên đất 2 lúa, ngoài chính sách hỗ trợ của UBND huyện cho các hộ 50.000đ/1 sào bằng tiền mặt, UBND xã tiếp tục kích cầu 150.000đ/sào cho các hộ gia đình trong xã tham gia sản xuất vụ đông bằng gieo chỉa cây ngô trên đất 2 lúa để hỗ trợ các hộ mua giống phục vụ sản xuất.

Đối với các hộ không có điều kiện để sản xuất nên cho các hộ có điều kiện, các tổ chức có nhu cầu mượn đất tham gia sản xuất, mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ.

Để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ đông n¨m 2022-2023, phÊn ®Êu ®¹t chØ tiªu diÖn tÝch ®Ò ra, cÊp ñy c¸c chi bé, thµnh viªn Ban chØ ®¹o ®­îc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch chØ ®¹o s¶n xuÊt vô ®«ng ë c¸c th«n, cÇn t¨ng c­êng b¸m s¸t tiÕn ®é gieo trång vô ®«ng cña nh©n d©n c¸c ®¬n vÞ, tõ ®ã tËp trung chØ ®¹o, tuyªn truyÒn vËn ®éng ®Õn tõng hé gia ®×nh, trong ®ã c¸n bé, ®¶ng viªn cÇn g­¬ng mÉu ®i ®Çu trong phong trµo s¶n xuÊt vô ®«ng, tÝch cùc tham gia gieo trång ng«, ®Ëu t­¬ng vµ c¸c lo¹i rau, cñ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao trªn c¸c vïng s¶n xuÊt ®· quy ho¹ch.

MTTQ, c¸c ngµnh ®oµn thÓ t¨ng c­êng phèi hîp víi UBND trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng ®Ó héi viªn, ®oµn viªn cña tæ chøc m×nh tÝch cùc tham gia s¶n xuÊt vô ®«ng trong khung thêi vô. LÊy kÕt qu¶ s¶n xuÊt vô ®«ng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸, b×nh xÐt kÕt qu¶ thi ®ua, khen th­ëng cña c¸c ngµnh, c¸c th«n, hé gia ®×nh trong n¨m 2022.

    HTXDVNN phèi hîp víi C«ng ty TNHH Mét thµnh viªn thñy lîi Nam S«ng M· phôc vô n­íc t­íi, ®iÒu tiÕt n­íc phï hîp cho c¸c vïng, ®¶m b¶o t­íi tiªu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh©n d©n s¶n xuÊt vô ®«ng, ®Æc biÖt lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ hoa mÇu cho diÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång vô ®«ng sau gieo chØa.

Tin t­ưởng r»ng, víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña cÊp ñy c¸c chi bé, Ban chØ ®¹o s¶n xuÊt vô ®«ng cña x·, sù vµo cuéc cña c¸c ngµnh ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, ®Æc biÖt ph¸t huy tinh thÇn cÇn cï chÞu khã, næ lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ nh©n d©n, tiÕn ®é gieo trång vô ®«ng cña ®Þa ph­ư¬ng chóng ta sÏ cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc gãp phÇn hoµn thµnh chØ tiªu diÖn tÝch gieo trång trong thêi gian tíi.

 

                                                                           Thực hiện: Thu Hiền

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC