Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ ĐỊNH CÔNG

Ngày 08/05/2024 09:20:00

ỦY BAN NHÂN DÂN


    XÃ ĐỊNH CÔNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 /QĐ-UBND

Định Công, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Công

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH CÔNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022của UBND tỉnh Thanh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đối số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện Yên Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Định;

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã Định Công.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Công (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.     Trưởng Ban Chỉ đạo:

Ông Lê Văn Tùng, Chủ tịch UBND .

2.      Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND : Phó Trưởng Ban thường trực;

2. Vũ Thị Hiền, Công chức Văn hóa  - Xã hội;

3. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Công an .

3.     Thành viên Ban Chỉ đạo:

1.    Bà Trịnh Thị Lan, Công chức VP-TK;

2.     Ông Nguyễn Văn Hải, Công chức Tài chính - Kế hoạch;

3.     Bà Đỗ Thị Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

4.     Ông Lê Văn Sáu, Công chức Địa chính - XD - TNMT

5.     Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Công chức Địa chính - NN - TNMT;

6.     Bà Nguyễn Thị Nhung, Công chức VH-XH (Phụ trách chính sách xã hội);

7.     Ông Bùi Văn Hùng, Hiệu trưởng trường THCS;

8.     Ông Nguyễn Văn Thìn, Hiệu trưởng trường Tiểu học;

9.     Bà Phạm Thị Lai, Hiệu trưởng trường Mầm non.

4.     Mời các ông (bà) có tên sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

1.    Ông Bùi Tuấn Chức, Phó Bí thư TT Đảng ủy - CT HĐND xã;

2.     Ông Văn Nhẫn, Bí thư Đoàn thanh niên;

3.     Bà Phạm Thị Thoa, PCT HĐND - Chủ tịch Công đoàn xã;

4.     Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ ;

5.     Ông Bùi Văn Đô, Chủ tịch Hội Nông dân;

6.     Bà Nguyễn Thị Hiên, Nhân viên Bưu Điện ;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1.      Nghiên cứu, đề xuất với UBND , Chủ tịch UBND về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn .

2.      Giúp UBND , Chủ tịch UBND

        2.1. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trong xã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

2.2. Thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

2.3. Đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

2.4. Đảm nhiệm chức năng Ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã. Phối hợp xử lý sự cố khẩn cấp về an toàn thông tin mạng với Phòng Văn hóa-TT huyện, Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

2.5. Làm đầu mối liên hệ với Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Định.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1.      Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của UBND .

2.      Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Tổ trưởng và Tổ phó thường trực là Công chức Văn hóa - Xã hội. Thành viên Tổ công tác gồm: Công an xã; Công chức Tài chính - Kế hoạch; Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Địa chính - Xây dựng - Tài nguyên môi trường; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công chức phụ trách chính sách xã hội; Bí thư Đoàn xã; Hiệu trưởng các nhà trường trong xã; Bưu điện và các đơn vị liên quan.

Công chức Văn hóa - Xã hội làm nhiệm vụ Thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác.

3.    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

4.    Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

5.     Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Định Công.

Công chức Văn phòng UBND , Công chức Văn hóa - Xã hội, Trưởng các  ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

-      BCĐ Chuyển đổi số huyện (để b/c);                                                       CHỦ TỊCH

-      Phòng VH&TT huyện (để b/c);

-      TT Đảng ủy; TT HĐND (để b/c);

-      PCT UBND (để chỉ đạo t/h);

-      Như điều 4 (để t/h);

-      Lưu: VT, VHTT.                                                                     

                                                                                                                    Lê Văn Tùng 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ ĐỊNH CÔNG

Đăng lúc: 08/05/2024 09:20:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN


    XÃ ĐỊNH CÔNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 /QĐ-UBND

Định Công, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Công

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH CÔNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022của UBND tỉnh Thanh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đối số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện Yên Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Định;

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã Định Công.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Định Công (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1.     Trưởng Ban Chỉ đạo:

Ông Lê Văn Tùng, Chủ tịch UBND .

2.      Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND : Phó Trưởng Ban thường trực;

2. Vũ Thị Hiền, Công chức Văn hóa  - Xã hội;

3. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Công an .

3.     Thành viên Ban Chỉ đạo:

1.    Bà Trịnh Thị Lan, Công chức VP-TK;

2.     Ông Nguyễn Văn Hải, Công chức Tài chính - Kế hoạch;

3.     Bà Đỗ Thị Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch;

4.     Ông Lê Văn Sáu, Công chức Địa chính - XD - TNMT

5.     Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Công chức Địa chính - NN - TNMT;

6.     Bà Nguyễn Thị Nhung, Công chức VH-XH (Phụ trách chính sách xã hội);

7.     Ông Bùi Văn Hùng, Hiệu trưởng trường THCS;

8.     Ông Nguyễn Văn Thìn, Hiệu trưởng trường Tiểu học;

9.     Bà Phạm Thị Lai, Hiệu trưởng trường Mầm non.

4.     Mời các ông (bà) có tên sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

1.    Ông Bùi Tuấn Chức, Phó Bí thư TT Đảng ủy - CT HĐND xã;

2.     Ông Văn Nhẫn, Bí thư Đoàn thanh niên;

3.     Bà Phạm Thị Thoa, PCT HĐND - Chủ tịch Công đoàn xã;

4.     Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ ;

5.     Ông Bùi Văn Đô, Chủ tịch Hội Nông dân;

6.     Bà Nguyễn Thị Hiên, Nhân viên Bưu Điện ;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1.      Nghiên cứu, đề xuất với UBND , Chủ tịch UBND về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn .

2.      Giúp UBND , Chủ tịch UBND

        2.1. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trong xã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

2.2. Thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

2.3. Đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

2.4. Đảm nhiệm chức năng Ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã. Phối hợp xử lý sự cố khẩn cấp về an toàn thông tin mạng với Phòng Văn hóa-TT huyện, Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

2.5. Làm đầu mối liên hệ với Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Định.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1.      Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của UBND .

2.      Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Tổ trưởng và Tổ phó thường trực là Công chức Văn hóa - Xã hội. Thành viên Tổ công tác gồm: Công an xã; Công chức Tài chính - Kế hoạch; Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Địa chính - Xây dựng - Tài nguyên môi trường; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công chức phụ trách chính sách xã hội; Bí thư Đoàn xã; Hiệu trưởng các nhà trường trong xã; Bưu điện và các đơn vị liên quan.

Công chức Văn hóa - Xã hội làm nhiệm vụ Thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác.

3.    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

4.    Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

5.     Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Định Công.

Công chức Văn phòng UBND , Công chức Văn hóa - Xã hội, Trưởng các  ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

-      BCĐ Chuyển đổi số huyện (để b/c);                                                       CHỦ TỊCH

-      Phòng VH&TT huyện (để b/c);

-      TT Đảng ủy; TT HĐND (để b/c);

-      PCT UBND (để chỉ đạo t/h);

-      Như điều 4 (để t/h);

-      Lưu: VT, VHTT.                                                                     

                                                                                                                    Lê Văn Tùng 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC